ویدیوها

دو هزار پناهجوی سرگردان اما امیدوار در جنوب مکزیک دست به راهپیمایی زدند