ویدیوها

معترضان در جزیره مارتینیک فرانسه جایگاه سوخت را به آتش کشیدند