2016-07-15

تحقیقات بر یافتن انگیزه و احتمال ارتباط مهاجم نیس با اسلامگرایان متمرکز است
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ حمله مرگبار در نیس فرانسه