2016-10-02

همه پرسی در کلمبیا برای صلح با فارک؛ پیش بینی پیروزی کارزار «آری»
بزرگترین بیمارستان شرق حلب با بمب های بشکه های از فعالیت باز ایستاد