2017-07-10

ورهوفشتات: پارلمان اروپا می تواند مذاکرات برکسیت را با وتو متوقف کند