euronews_icons_loading
آتش‌سوزی در جزایر قناری؛ هزاران هکتار جنگل سوخت

همزمان با گسترده شدن آتش‌سوزی جنگلی در جزیره گران‌کاناریا در چند روز اخیر، حدود ۹ هزار نفر از خانه‌هایشان به پناهگاه‌های موقت منتقل شدند. از آغاز آتش‌سوزی در شنبه گذشته تاکنون بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار از جنگل‌های این منطقه کاملا در آتش سوخته است. گران‌کاناریا بخشی از جزایر قناری در قلمرو اسپانیاست.

مطالب بیشتر از بدون شرح