محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یانیک نزه سگن: با اجرای سمفونی شماره نه بروکنر بزرگترین رویای زندگی ام تحقق یافت

euronews_icons_loading
یانیک نزه سگن: با اجرای سمفونی شماره نه بروکنر بزرگترین رویای زندگی ام تحقق یافت
نگارش از Euronews