خبر فوری
More about this topic

سازمان تجارت جهانی

More articles

پیروزی حقوقی روسیه بر ترامپ و اوکراین
بیانیه پایانی گروه بیست؛ ساختار سازمان تجارت جهانی باید اصلاح شود
مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو