محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

داستان یک ماهواره

داستان یک ماهواره
نگارش از Euronews

برای هر چیزی پایانی است. و این چه برای انسان ها و چه ماهواره ها مصداق دارد. پس از شانزده سال خدمات مفید و کاربردی، ماهوارۀ تحقیقاتی “ای آر اِس 2“محکوم به نابودی است. داستان این ماهواره، موضوع این برنامۀ فضا است.