خبر فوری
More about this topic

قطب شمال

More articles

جزیره‌ای در نروژ به دنبال ایجاد نخستین شهر بدون زمان و ساعت در جهان
 پنتاگون نسبت به حضور نظامی چین در شمالگان هشدار داد
قطب شمال به سرعت به طرف روسیه در حرکت است