خبر فوری
More about this topic

اعتراض

More articles

تصاویری از تظاهرات هزاران نفری ضدنژادپرستی در پاریس
Protesters stand on the statue of former British Prime Minister Winston Churchill during a demonstration in Parliament Square in London on Wednesday, June 3, 2020
تظاهرات در اعتراض به مرگ جورج فلوید در جهان
تظاهرات در برابر ساختمان دادگستری پاریس
Tiananmen Square on June 4, 1989
Guillaume DAUDIN