euronews_icons_loading
کمک به مهاجران آفریقایی و فلسطینی

بیش از دویست مهاجر آفریقایی و فلسطینی روز پنجشنبه در سواحل جزیره سیسیل ایتالیا نجات داده شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح