euronews_icons_loading
آزادی لاک پشت ها

اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی در مراسم آزادی صدهزار لاک پشت در رود آمازون شرکت کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح