تبریک سال نوی میلادی از فرای جوَ زمین

اسکات کلی، تیم کوپرا و بریتون تیم پیک، فضانوردان آمریکایی ایستگاه فضایی بین المللی، سالی خوش را برای تمام ساکنان زمین آرزو می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح