2016-08-12

عده ای از جمهوریخواهان خواستار توقف کمک مالی به ترامپ شدند