2017-11-29

ارتش عشق برای روهینگیا، کمپین هنرمندان فرانسوی برای پناهجویان روهینگیا