2019-10-27

دستگاهی که زباله‌های پلاستیکی را از رودخانه‌ها جمع‌آوری می‌کند
دهمین روز اعتراضات لبنان؛ زنجیرۀ انسانی معترضان در سراسر کشور