Algeria Tomorrow

با همکاری

Algeria Tomorrow

برنامهٔ الجزایر فردا طراح‌های بلندپروازانهٔ این کشور را برای تبدیل شدن به یکی از اقتصادهای پیشروی آفریقا معرفی می‌کند