خبر فوری
More about this topic

بودجه

More articles

ایتالیا برای فرار از مجازات کمیسیون اروپا با تغییرات «اعداد و محتوی» بودجه موافقت کرد
بحران بودجه ایتالیا؛ اتحادیه اروپا در پی اتخاذ اقدامات تنبیهی علیه رم
ماتئو سالوینی
United States Capitol
ICANA
PRESIDENT TRUMP CUTS FUNDING TO UN