خبر فوری
More about this topic

بلندی های جولان

More articles

 مخالفت صریح اتحادیه اروپا با رسمیت یافتن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان
جلسه شورای امنیت
وزارت خارجه آمریکا به مالکیت اسرائیل بر «بلندی‌های جولان» رسمیت داد؟
 تیراندازی ارتش اسرائیل به سوی «افرادی مسلح» در بلندی های جولان