euronews_icons_loading
راهپیمایی روز جهانی زن در مراکش

هزاران زن با راهپیمایی در مراکش خواستار برابری جنسیتی و پایان دادن به خشونت علیه زنان شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح