2016-07-18

اظهار ناامیدی دولت ترکیه از پاسخ آمریکا به درخواست استرداد گولن
قانون حمل سلاح در اوهایو و قوانین امنیتی اسکیزوفرنی در گردهمایی جمهوریخواهان