2016-11-21

اخبار از بروکسل؛ بررسی روابط با ترکیه در پارلمان اروپا
ویکتور اوربان: اجازه نمی دهیم هجوم پناهجویان چهره کشورمان را تغییر دهد