خبر فوری

2016-11-22

سلام هیتلری در اجتماع راست گرایان افراطی حامی دونالد ترامپ در آمریکا
اخبار از بروکسل؛ پارلمان اروپا خواهان توقف مذاکرات با ترکیه است