euronews_icons_loading
دستگرمی برای مسابقات سومو

انجمن کشتی ژاپنی سومو برای شروع مسابقات بزرگ قهرمانی بهار آماده می شود.

کیزنوساتو اولین ژاپنی است که طی دو دهه گذشته به درجه یوکوزونا رسیده است. او خود را برای این روز بزرگ آماده می کند.

مطالب بیشتر از بدون شرح