2017-03-06

تاکید شرکت کنندگان نشست ورسای بر ایجاد اروپایی با سرعتهای متفاوت حرکت
اخبار از بروکسل؛ نشست رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا