2017-07-12

از آغاز سال ۲۰۱۷ دوهزار مهاجر در آبهای مدیترانه جان باخته اند