خبر فوری

2019-01-11

کودک‌همسری در آمریکا: ثبت ۲۸۰ هزار ازدواج در ۱۰ سال
بحران آب در کابل؛ مردم نا‌امید از دولت و طالبان به آسمان چشم دوخته‌اند
آغاز پرتنش ریاست شش ماهه رومانی برای اتحادیه اروپا