خبر فوری

2019-01-15

رئیس کمیته المپیک ژاپن اتهام پرداخت رشوه برای کسب میزبانی را رد کرد