2019-01-23

میزبانی احتمالی ترامپ از دانش‌آموزانی که به بومیان آمریکا توهین کردند