2020-07-03

آمریکا؛ فرود ایمن هواپیمایی با مشکل فنی در یک بزرگراه