2020-07-27

 مسابقه شیرجه از روی پل موستار در بوسنی و هرزگوین برغم شیوع کرونا برگزار شد