2021-01-18

تصویر از ویدیو
ویترین یک صرافی در مرکز تهران