euronews_icons_loading
آموزش رقص اسکاتلندی به معترضین در حاشیه نشست کوپ ۲۶ در گلاسگو

یک گیتاریست با لباس محلی اسکاتلند، دیروز سه‌شنبه ۹ نوامبر در خارج از محل برگزاری نشست کوپ۲۶، حرکات رقص سنتی را به معترضان آموزش داد.

این اقدام توسط تظاهرکنندگان وابسته به «شورش علیه انقراض» رهبری شد. گروهی که علیه تغییرات اقلیمی مبارزه می‌کند.

مخالفین تغییرات اقلیمی اقدامات و گام های دولتها برای بهبود محیط زیست را ناکافی می‌دانند و در تجمعات اعتراضی خود خواستار حساسیت هر چه بیشتر مردم و دولتها نسبت به تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر محیط زیست هستند.

مطالب بیشتر از بدون شرح