euronews_icons_loading
ثبت رکورد با ایستادن روی بالن در ارتفاع ۴ هزار متر

رمی اُورار، شهروند فرانسوی با ایستادن روی یک بالن هوای گرم در ارتفاع بیش از ۴ هزار متری، رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد. هدف او از این کار، تشویق مردم به اهدای کمکهایشان به برنامه «Téléthon» بود. این برنامه، یک رویداد خیریه‌ است که هر ساله در این کشور از سوی انجمن مبارزه با دیستروفی عضلانی برگزار می‌شود تا کمکهای مالی را با هدف تامین مالی پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه بیماری‌های ژنتیکی عصبی‌-عضلانی جمع آوری کند.

مطالب بیشتر از بدون شرح