خبر فوری
More about this topic

سوءاستفاده جنسی

More articles

 اسطورۀ اپرای اسپانیا به آزار جنسی و سوء استفاده از قدرت متهم شد
رسوایی سوء استفاده جنسی در فوتبال زنان افغانستان؛ اینفانتینو انتقادات را رد کرد
پاپ در ایرلند رسوایی جنسی کشیشان را نفرت‌انگیز و باعث شرمندگی خواند
پاپ فرانسیس
سوریه؛ برخورداری از کمک‌های انسان‌دوستانه درصورت اجابت درخواست‌های جنسی