ویدیوها

euronews_icons_loading
زنجیره انسانی میلیونی مسلمانان در هند برای اعتراض به قانون جدید