2015-04-29

نمایندگان پارلمان اروپا خواهان پذیرش آوارگان مدیترانه در اروپا شدند