euronews_icons_loading
لحظه ادای نام قربانیان حملات پاریس

خانواده های قربانیان هنگام ادای نام عزیزانشان که در این حملات کشته شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح