euronews_icons_loading
تصاویر خیره کننده از فوران فعالترین آتشفشان جهان

آتشفشان اتنا در ایتالیا که به عنوان فعالترین آتشفشان جهان شناخته می شود در هنگام طلوع خورشید، فوران کرد و گدازه های آتشفشانی را به اطراف پرتاب کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح