euronews_icons_loading
زمانی برای به آغوش گرفتن مهاجران و خانواده هایشان

خانواده هایی که به دلیل مرزبندی ایالات متحده آمریکا و مکزیک از هم جدا شده بودند، پس از باز شدن موقت مرز در سیوداد خوارس با یکدیگر ملاقات کردند.

خیلی از کسانیکه در این روز از خاک آمریکا وارد مکزیک شدند، پیش تر بصورت غیرقانونی از مکزیک مهاجرت کرده بودند و اکنون با ورود دوباره به مکزیک، برگشت به خانه هایشان در آمریکا با مشکل مواجه می شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح