خبر فوری
euronews_icons_loading
گروهی معترض وارد مجلس نمایندگان برزیل شدند

گروهی ۶۰ نفره از معترضان روز چهارشنبه بی اعتنا به نگهبانان و با ورود به مجلس نمایندگان در کنگره برزیل باعث هرج و مرج شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح