2016-12-09

پس از عزل رئیس جمهوری، نخست وزیر کره جنوبی موقتا قدرت را در اختیار گرفت
مواضع مخالفان در شرق حلب زیر آتش سنگین نیروهای وابسته به دولت سوریه