euronews_icons_loading
آتش سوزی وسیع در پارک ملی وزو در ایتالیا

آتش سوزی وسیع در پارک ملی وزوو در منطقه‌ای که آتش فشانی به همین نام وجود دارد، ۶۰۰ آتش نشان و امدادگر را بسیج کرده است.

شدت این آتش سوزی بهه حدی است که از ناپل و شهرهای اطراف آن ستون‌های بزرگ دود نمایان است.

مطالب بیشتر از بدون شرح