خبر فوری
More about this topic

کمک به توسعه

More articles

همکاری کنیا و ژاپن در استفاده از منابع تولید انرژی  زمین گرمایی