خبر فوری
More about this topic

کمک به توسعه

More about this topic

بردن نور به نپال؛ مدرسه روستایی در هیمالیا بخشی از پروژه نیروگاه برق‌آبی کوچک ژاپن
همکاری کنیا و ژاپن در استفاده از منابع تولید انرژی  زمین گرمایی