خبر فوری
More about this topic

مادرید

More about this topic

سینمای سیار در خیابانهای مادرید
ویدئو؛ نمایندگان پارلمان اسپانیا به پاس خدمات پرستاران و پزشکان ایستادند و دست زدند
 زنجیره فمینیستی برای محکوم کردن تبعیض و خشونت علیه زنان در مادرید
نشست مادرید از شکافی بزرگ میان حامیان محیط زیست و اقتصادهای بزرگ پرده برداشت
 هشدار دبیر کل سازمان ملل در کنفرانس اقلیمی مادرید: جهان باید بین «امید» و «تسلیم» یکی را انتخاب کند