ویدیوها

euronews_icons_loading
سنگ زدن به نماد شیطان در مراسم حج

سنگ زدن به نماد شیطان در مراسم حج

مراسم حج واجب امسال، روز یکشنبه وارد دومین روز خود شد. مراسم رمی جمرات در منا بخشی از مناسک حج را شکل می دهد. مسلمانان بر این باورند که در این مکان شیطان تلاش کرد تا با ابراهیم پیامبر هم سخن شود و او را فریب دهد.