ویدیوها

euronews_icons_loading
طوفان سهمگین در چین خودروها را از جا کند و ساختمان‌ها را در هم‌ کوبید