ویدیوها

تظاهرات حمایت از بومیان در شیلی به خشونت کشیده شد