ویدیوها

euronews_icons_loading
 تنش هند و پاکستان بر سر کشمیر؛ زنجیره انسانی با پیام صلح